Go Back Up

back to blog

PlayStation กับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหนือชั้นโดยใช้ BIG DATA

กรณีสำเร็จ • 13 มี.ค. 2023, 21:13:22 • Written by: Thunchanok

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยถือว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก จากข้อมูลทางสถิติที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน และจากรายงานของ Newzoo อัตราการเติบโตของผู้เล่นเกมคอนโซลถึง 69% และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษกิจประเทศไทย ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) จึงได้มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรม Video Game Consoles และ Online มากขึ้นในปี 2023

  ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล และผู้เล่นเกมในไทยส่วนใหญ่เริ่มหันมาเล่นเกมคอนโซลกันมากขึ้น ทำให้ Sony Interactive Entertainment Singapore (SIES) บริษัทที่ดูแลธุรกิจ PlayStation ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญของพฤติกรรมของผู้เล่นเกมที่เปลี่ยนไป (Customer Behavior) และมีแผนที่จะพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการผสมผสานการใช้ Big Data และ Customer Behavior ในการทำตลาดได้อย่างตรงจุด และตรงตามความต้องการของผู้เล่นเกมคอนโซลทั้งชาย และหญิง

ในยุคของโลกดิจิทัล และBig Data การวางรากฐาน การเก็บและติดตามข้อมูลที่ดีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ในการวางกลยุทธ์ และแผนทางการตลาดในองค์กรขนาดใหญ่ ข้อมูลของลูกค้าก็จะยิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ทาง SIES เผชิญกับความท้าทายในเก็บข้อมูลลูกค้า (Customer Data Collection) และการติดตามข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) ทั้งผู้ใช้บริการใหม่ และกลุ่มลูกค้าเดิม

ทาง Crescendo Lab ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การตลาดชั้นนำ (LINE Marketing Solution) ได้ร่วมมือกับ PlayStation Thailand แบรนด์ Video Game Console ชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของ LINE Official Account (LINE OA) โดยนำเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย MAAC มาช่วยเสริมสร้าง และพัฒนากลยุทธ์ของ PlayStation ในประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับ LINE OA, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการทำการตลาดให้ตรงจุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการใช้แบบประเมิน หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อนำไปต่อยอดการวางแผนการตลาดแบบเฉพาะบุคคล หรือ Personalized Marketing เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษ และความรู้สึกประทับใจทุกครั้งให้กับลูกค้า PlayStation

การทำ Personalized Marketing บน LINE OA โดยการใช้แพลตฟอร์ม MAAC
การทำ Personalized Marketing บน LINE OA โดยการใช้แพลตฟอร์ม MAAC

โดยทางบริษัท Crescendo Lab ได้ให้บริการ Direct to Customer (D2C) ผ่านทางช่องทาง LINE OA ของ PlayStation Thailand ทันทีที่ลูกค้าใหม่เพิ่มเพื่อน ทางแพลตฟอร์ม MAAC ของทาง Crescendo Lab ก็สามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า (First party data) และส่ง Survey Cake สอบถามความสนใจของลูกค้า (Customer Interest)  เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกที่ลูกค้ากรอกมาวิเคราะห์ผ่าน MAAC และนำไปพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบ Right Customer, Right Product และ Right Time 

ใช้ Survey Cake สอบถามความพึ่งพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาต่อยอดกลยุทธ์การตลาด LINE Marketing
Survey Cake สอบถามความสนใจของลูกค้า (Customer Interest)  เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกที่ลูกค้ากรอกมาวิเคราะห์ผ่าน MAAC และนำไปพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบ Right Customer, Right Product และ Right Time

นอกจากนี้ MAAC ยังสามารถส่งข้อความแบบอัจฉริยะ (Smart Sending) ไปยังลูกค้าที่เป็นเพื่อนกับ PlayStation ในไลน์ออฟฟิเชียล เราสามารถจินตนาการตามได้เมื่อ คุณขวัญได้เป็นเพื่อนกับ PlayStation TH Line OA คุณขวัญกรอกฟอร์มความสนใจเข้ามาว่า คุณขวัญสนใจเกมประเภท แนวแอ็กชัน แนวยิง แนวต่อสู้ และยังสนใจโปรโมชันต่างๆจากทาง PlayStation TH แต่เธอจะเปิดอ่านไลน์แค่หลัง 4 ทุ่มเท่านั้น ทาง MAAC ก็จะนำข้อมูลของคุณขวัญมาวิเคราะห์เพื่อประมวลผล เพื่อส่งข้อความบอร์ดแคสเกี่ยวกับโปรโมชันเกมที่เธอสนใจหลัง 4 ทุ่ม

ผลลัพธ์จากการใช้ MAAC ภายใน 1 ไตรมาส ช่วยให้อัตราการเปิดข้อความบน LINE OA สูงขึ้นกว่ามาตราฐาน
ผลลัพธ์จากการใช้ MAAC ภายใน 1 ไตรมาส ช่วยให้อัตราการเปิดข้อความบน LINE OA สูงขึ้นกว่ามาตราฐาน

ายในระยะเวลา 3 เดือนฟีเจอร์นี้ของทาง Crescendo Lab ช่วยให้ทาง PlayStation เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และการเปิดอ่านข้อความมากถึง 45-60% โดยหลังจากเดือนที่ 3 มีการเปิดอ่านข้อความสูงถึง 70%  

นอกจากนี้ทาง Crescendo Lab ยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ MAAC จึงมีการติด Auto Tracking ทุกครั้งเมื่อเพื่อนใน LINE OA ของ PlayStation Thailand คลิกที่ Rich Menu ทำให้ทางแบรนด์ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และนำไปพัฒนาแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเอาชนะคู่แข่งทางการตลาดได้อย่างเหนือชั้น

Crescendo Lab ยังให้บริการ LINE CRM ที่ครอบคลุมทั้ง E-Commerce และ Retail รวมถึงบริการ Open API ที่ตอบโจทย์ธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมที่แต่ต่างกันออกไป เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม รวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์ม LINE Official Account กับช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างข้อมูลลูกค้าแบบองค์รวมครอบคลุมทุกช่องทาง และเพื่อให้แบรนด์สามารถออกแบบประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าได้

Thunchanok